Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti sweet &  relax s.r.o. , IČ 05599261, DIČ CZ 05599261, se sídlem Kaprova 42/14, Praha 1.

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb, společností sweet &  relax s.r.o. (dále jen provozovatel) a kupujícím poskytovaných služeb ( dále jen kupující či zákazník).

1.2. Provozovatel poskytuje masážní služby na základě platného živnostenského oprávnění a odpovědné osoby s  osvědčující odbornou způsobilostí k vykonávaným činnostem.

1.3 Nákupem dárkového poukazu nebo telefonickým či elektronickým objednáním konkrétního termínu masáže projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

2. Objednávka služeb

2.1. Termín návštěvy
Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem telefonicky či e-mailem. Dohodnutý termín se považuje za závaznou objednávku. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas maséra.

2.2. Přeobjednání
Pokud se z vážných důvodů nelze v dohodnutém termínu dostavit, je třeba tuto skutečnost s min. 6 hodinovým předstihem telefonicky oznámit.

2.3  Předčasný příchod
Prostory masérny nejsou přístupné v libovolnou dobu, pracovník masérny je vždy sjednáván na objednaný čas. Nelze zákazníkům garantovat, že budou přijati na masáž před řádně sjednaným termínem.

2.4. Pozdní příchod
Dostaví-li se zákazník se zpožděním do max. 15 minut, může mu být masáž o tento čas zkrácena bez nároku na poměrné snížení ceny. V případě delšího zpoždění bez telefonické omluvy či nedostavení se bez vážné příčiny, může být zákazníkovi objednaný termín zrušen.

2.5. Odmítnutí masáže
Masáž může být odmítnuta v těchto případech:
a) zákazník se dostaví na masáž se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
b) zákazník se dostaví na masáž v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
c) zákazník se dostaví na masáž se zdravotními problémy medicínského charakteru
d) zákazník se dostaví na masáž v nevyhovujícím hygienickém stavu
e) zákazník se během objednávání termínu masáže vyjadřuje nepřístojným způsobem

2.6. Předčasné ukončení masáže
Masáž může být předčasně ukončena, pokud se:
a) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo
b) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, nebo
c) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů, nebo
d) během masáže bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem

2.7. Doprovod a přístupnost
Masírovanou osobu může doprovázet jako návštěvník max. jedna osoba. Nedoporučuje se z důvodu bezpečnosti brát s sebou dítě do 10 let věku. Masérna není přizpůsobena pro dětské kočárky a kola. Do masérny není možné z hygienických důvodů brát s sebou zvířata.

2.8. Osobní věci a cennosti
Po celou dobu masáže má zákazník své věci ve své uzamčené skřínce a věšáku v provozovně. Jakékoliv zcizení  je vyloučeno, neboť v prostorách (jedna místnost) se nachází vždy pouze zákazník a masér, který k věcem zákazníka nemá přístup. Zákazník má tak své věci neustále pod dohledem a za tyto věci si sám zodpovídá.

2.9. Informovaný souhlas zákazníka
Zákazník je před první masáží instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud  se rozhodne masáž podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas. Pokud záměrně zatají důležitou zdravotní informaci, zejména kontraindikaci, nese zodpovědnost za veškerá rizika způsobena masáží.

2.10. Ceník masáží
Ceník masáží je k nahlédnutí v masérně, případně na internetových stránkách www.sportrehab.cz

3. Reklamace služeb
Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně informovat provozovatele, a to písemně v elektronické podobě na e-mail jakub@sportrehab.cz.

4. Dárkový poukaz elektronický

4.1. Objednání  poukazu
Poukaz lze objednat telefonicky či e-mailem. Po objednávce přijdou na e-mailovou adresu zákazníka platební pokyny pro úhradu zvoleného poukazu. Úhrada poukazu probíhá pouze bankovním převodem. Po připsání platby na účet zákazník obdrží elektronický certifikát na jeho e-mailovou adresu, ve formátu .PDF, vč. veškerých instrukcí.

4.2. Použití  dárkového poukazu
Dárkový poukaz lze použít na úhradu typu služby, na kterou byl certifikát vystaven – tato informace je vždy uvedena na poukazu. Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem masáže pro ověření platnosti – pro autorizaci je nutné nahlásit unikátní číslo poukazu, které se nachází v horní části voucheru.

4.3. Hodnota dárkového poukazu
Dárkové poukazy jsou vydávány vždy na konkrétní druh a délku trvání masáže, což je na poukazu vždy uvedeno a zcela tak pokryjí danou službu. Doplňkové služby a služby nad sjednaný rámec budou dopláceny zákazníkem zvlášť.

4.4. Platnost dárkového poukazu
Dárkový poukaz má platnost 3 měsíce od data jeho vystavení.

4.5. Provozovna u  dárkového poukazu
Dárkový poukaz platí pro provozovnu, pro kterou byl zakoupen. Vzhledem k delší platnosti voucheru však mohou nastat nepředvídatelné situace. Provozovatel si proto vyhrazuje právo kupujícího přeobjednat bez finanční náhrady do jiné provozovny v případě, že dojde k náhlému ukončení provozu masérny v původní lokalitě, pro kterou byl původně voucher zakoupen. Dojezdová vzdálenost však nesmí být od původní lokality vzdálená více než 5km, v opačném případě má zákazník právo na odstoupení od smlouvy a vrácení částky za zakoupený poukaz v plné výši.

4.6. Splatnost úhrady dárkového poukazu
Splatnost činí 5 pracovních dnů od zaslání platebních pokynů na e-mail zákazníka, v případě, že nebude do té doby platba připsána na účet provozovatele, má se za to, že zákazník objednávku stornoval.

4.7. Propadnutí dárkového poukazu

A. Nedostaví-li se zákazník bez řádné omluvy ve sjednaném termínu, poukaz propadá bez náhrady v plné výši.
B. V případě expirace dárkového poukazu poukaz propadá bez náhrady v plné výši.

4.8. Odstoupení od smlouvy v případě nákupu poukazu elektronicky

Zákazník má právo při objednávce přes internet do 14 dnů od dodání nevyužitého poukazu odstoupit od smlouvy. Odstoupení probíhá písemnou formou na e-mailovou adresu provozovatele jakub@sportrehab.cz , uvedením svých iniciálů a čísla poukazu. Částka bude navrácena zpět na bankovní účet zákazníka, ze kterého byla placena, nejpozději do 5 pracovních dnů.

4. B. Dárkový poukaz předtištěný (hmotný)

4.1.b. Objednání  poukazu
Poukaz lze objednat bez předchozího objednání na místě v provozovně. Úhrada probíhá v hotovosti, případně poukázkami Relax pass a Flexi pass.

4.2.b. Použití  dárkového poukazu
Dárkový poukaz lze použít na úhradu služby, na kterou byl certifikát vystaven – tato informace je vždy uvedena na poukazu. Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem masáže.

4.3.b. Hodnota dárkového poukazu
Dárkové poukazy jsou vydávány vždy na konkrétní druh a délku trvání masáže, což je na poukazu vždy uvedeno a plně tak pokryjí uvedenou službu. Doplňkové služby a služby nad sjednaný rámec budou dopláceny zákazníkem zvlášť.

4.4.b. Platnost dárkového poukazu
Dárkový poukaz má platnost 3 měsíce – informace o expiraci je vyznačena oprávněnou osobou společnosti na voucheru. Voucher je platný pouze s platným razítkem dodavatele a podpisem oprávněné osoby . Bez těchto náležitostí je poukaz NEPLATNÝ. 

4.5.b. Provozovna u  dárkového poukazu
Dárkový poukaz platí pro provozovnu, pro kterou byl zakoupen. Vzhledem k delší platnosti voucheru však mohou nastat nepředvídatelné situace. Provozovatel si proto vyhrazuje právo kupujícího přeobjednat bez finanční náhrady do jiné provozovny v případě, že dojde k náhlému ukončení provozu masérny v původní lokalitě, pro kterou byl původně voucher zakoupen. Dojezdová vzdálenost však nesmí být od původní lokality vzdálená více než 5km, v opačném případě má zákazník právo na odstoupení od smlouvy a vrácení částky za zakoupený poukaz v plné výši.

4.6.b. Propadnutí dárkového poukazu
V případě expirace dárkového poukazu tento poukaz propadá bez náhrady v plné výši.

5. Kineziotaping (dále jen „tejpování“)

Zákazník je povinen se před tejpováním seznámit se zásadami aplikace kineziotapingu na veřejně dostupném odkazu „jak se připravit na tejpování„, kde se seznámí s důležitými náležitostmi, aby tejpování proběhlo s co nejlepším možným efektem. V případě nedodržení jakéhokoliv bodu z uvedeného postupu neneseme žádnou zodpovědnost za kvalitu odvedené práce – zejména, pokud se tejpovací páska začne velmi rychle odlepovat, či na klientovi vůbec po aplikaci nedrží. Zákazník je na tuto skutečnost upozorněn též ústně.

6. Úhrada za masérské služby

Platba v provozovně je možná v hotovosti, zakoupeným dárkovým poukazem, platnými poukázkami Sodexo – Flexi pass a Relax pass, Fokus pass,  poukázkami Edenred – Ticket Multi, Medica a Compliments  a kartou Benefit Plus. Na poukázky a dárkové vouchery nelze vracet hotovost.

7. Závěrečná ustanovení

7.1  Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti
Vstupem do provozovny vyjadřuje zákazník srozumění se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny obsluhujícího maséra.

7.2. Platnost a účinnost
Tyto nové všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 01.04.2017