Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti sweet &  relax s.r.o. , IČ 05599261, DIČ CZ 05599261, se sídlem Kaprova 42/14, Praha 1.

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb, společností sweet &  relax s.r.o. (dále jen provozovatel) a kupujícím poskytovaných služeb ( dále jen kupující či zákazník).

1.2. Provozovatel poskytuje masážní služby na základě platného živnostenského oprávnění a odpovědné osoby s  osvědčující odbornou způsobilostí k vykonávaným činnostem.

1.3 Nákupem dárkového poukazu nebo telefonickým či elektronickým objednáním konkrétního termínu masáže projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

2. Objednávka služeb

2.1. Termín návštěvy
Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem telefonicky či e-mailem. Dohodnutý termín se považuje za závaznou objednávku. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas maséra.

2.2. Přeobjednání
Pokud se z vážných důvodů nelze v dohodnutém termínu dostavit, je třeba tuto skutečnost s min. 6 hodinovým předstihem telefonicky oznámit.

2.2.1. Zrušení objednávky
Pokud se klient z vážných důvodů nemůže dostavit na sjednaný termín, je povinen informovat maséra o této skutečnosti ihned, jak se o překážce dozví.

Pokud se klient nedostaví na sjednaný termín 3x po sobě, či neuhradí dlužný storno poplatek, nebude již dále objednán.

V případě, že se klient nedostaví na sjednaný termín bez omluvy,  či masáž zruší těsně před příchodem, je povinen uhradit storno poplatek dle Ceníku. Do plného uhrazení storno poplatku nebude klient již dále objednáván, po úhradě poplatku bude objednávka opět standardně přijata.

2.3  Předčasný příchod
Prostory masérny nejsou přístupné v libovolnou dobu, pracovník masérny je vždy sjednáván na objednaný čas. Nelze zákazníkům garantovat, že budou přijati na masáž před řádně sjednaným termínem.

2.4. Pozdní příchod, snížení objednaného časového rozsahu ze strany klienta
Dostaví-li se zákazník se zpožděním, bude mu o tento čas zkrácena bez nároku na poměrné snížení ceny. Stejně tak, pokud zákazník na místě potřebuje masáž z časových důvodů zkrátit, nebude mu tento zkrácený časový úsek nahrazen a zákazník tak hradí plnou cenu objednávky. V případě delšího (10 a více minut) zpoždění bez telefonické omluvy může být zákazníkovi objednaný termín zrušen a v tomto případě bude aplikován storno poplatek viz Ceník.

2.5. Odmítnutí masáže
Masáž může být odmítnuta v těchto případech:
a) zákazník se dostaví na masáž se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
b) zákazník se dostaví na masáž v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
c) zákazník se dostaví na masáž se zdravotními problémy medicínského charakteru
d) zákazník se dostaví na masáž v nevyhovujícím hygienickém stavu
e) zákazník se během objednávání termínu masáže vyjadřuje nepřístojným způsobem

2.6. Předčasné ukončení masáže
Masáž může být předčasně ukončena, pokud se:
a) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo
b) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, nebo
c) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů, nebo
d) během masáže bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem

2.7. Doprovod a přístupnost
Masírovanou osobu může doprovázet jako návštěvník max. jedna osoba. Nedoporučuje se z důvodu bezpečnosti brát s sebou dítě do 8 let věku. Masérna není přizpůsobena pro dětské kočárky a kola. Do masérny není možné z hygienických důvodů brát s sebou zvířata.

2.8. Osobní věci a cennosti
Po celou dobu masáže má zákazník své věci odloženy v místě k tomu určeném přímo v masérském studiu. Jakékoliv zcizení třetí osobou je vyloučeno, neboť v prostorách (jedna místnost) se nachází vždy pouze zákazník a masér. Cennosti si každý bere do místnosti na svou vlastní zodpovědnost a také si za ně sám zodpovídá.

2.9. Informovaný souhlas zákazníka
Zákazník je před první masáží instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud  se rozhodne masáž podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas. Pokud záměrně zatají důležitou zdravotní informaci, zejména kontraindikaci, nese zodpovědnost za veškerá rizika způsobena masáží.

2.10. Ceník masáží
Ceník masáží je k nahlédnutí v masérně, případně na internetových stránkách www.sportrehab.cz

3. Reklamace služeb
Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně informovat provozovatele, a to písemně v elektronické podobě na e-mail jakub@sportrehab.cz.

—————– Prodej dárkových poukazů byl ukončen na začátku roku 2020 a platnost všech vydaných již expirovala——–

4.  Dárkový poukaz elektronický – již se neprodává – platí pouze pro již vydané poukazy.

4.1. Objednání  poukazu
Poukaz lze objednat telefonicky či e-mailem. Po objednávce přijdou na e-mailovou adresu zákazníka platební pokyny pro úhradu zvoleného poukazu. Úhrada poukazu probíhá pouze bankovním převodem. Po připsání platby na účet zákazník obdrží unikátní kód a instrukce pro objednání ve formátu .PDF na svou e-mailovou adresu.

4.2. Použití  dárkového poukazu
Dárkový poukaz lze použít na úhradu typu služby, na kterou byl zakoupen – tato informace je vždy uvedena na poukazu. Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem masáže pro ověření platnosti – pro autorizaci je nutné nahlásit unikátní kód poukazu.

4.3. Hodnota dárkového poukazu
Dárkové poukazy jsou vydávány vždy na konkrétní druh a délku trvání masáže, což je na poukazu vždy uvedeno a zcela tak pokryjí danou službu. Pokud si klient přeje zkrátit čas masáže na menší časový rozsah, než na jaký byl voucher zakoupen, časový rozdíl nebude klientovi nijak nahrazen ani kompenzován. Doplňkové služby a služby nad sjednaný rámec budou dopláceny zákazníkem zvlášť.

4.4. Platnost dárkového poukazu
Platnost voucheru činí 6 měsíců a je vždy uvedena v e-mailu. Zdarma jí lze po dohodě 1x prodloužit a to maximálně o 1 měsíc od posledního dne platnosti poukazu.

4.5. Provozovna u  dárkového poukazu
Dárkový poukaz platí pro provozovnu, pro kterou byl zakoupen. Vzhledem k delší platnosti voucheru však mohou nastat nepředvídatelné situace. Provozovatel si proto vyhrazuje právo kupujícího přeobjednat bez finanční náhrady do jiné provozovny, avšak ve stejném městě, v případě, že dojde k náhlému ukončení provozu masérny v původní lokalitě, pro kterou byl původně voucher zakoupen.

4.6. Splatnost úhrady dárkového poukazu
Splatnost činí 10 pracovních dnů od zaslání platebních pokynů na e-mail zákazníka, v případě, že nebude do té doby platba připsána na účet provozovatele, má se za to, že zákazník objednávku stornoval.

4.7. Propadnutí dárkového poukazu

A. Nedostaví-li se zákazník bez řádné omluvy ve sjednaném termínu, poukaz propadá bez náhrady v plné výši.
B. V případě expirace dárkového poukazu poukaz propadá bez náhrady v plné výši.

4.8. Odstoupení od smlouvy v případě nákupu poukazu elektronicky

Zákazník má právo při objednávce přes internet do 14 dnů od dodání nevyužitého poukazu odstoupit od smlouvy. Odstoupení probíhá písemnou formou na e-mailovou adresu provozovatele jakub@sportrehab.cz , uvedením svých iniciálů a čísla poukazu. Částka bude navrácena zpět na bankovní účet zákazníka, ze kterého byla placena, nejpozději do 10 pracovních dnů.

—————————————————————————

5. Kineziotaping (dále jen „tejpování“)

Zákazník je povinen se před tejpováním seznámit se zásadami aplikace kineziotapingu na veřejně dostupném odkazu „jak se připravit na tejpování„, kde se seznámí s důležitými náležitostmi, aby tejpování proběhlo s co nejlepším možným efektem. V případě nedodržení jakéhokoliv bodu z uvedeného postupu neneseme žádnou zodpovědnost za kvalitu odvedené práce – zejména, pokud se tejpovací páska začne velmi rychle odlepovat, či na klientovi vůbec po aplikaci nedrží. Zákazník je na tuto skutečnost upozorněn též ústně před provedením úkonu.

6. Úhrada za masérské služby

Platba v provozovně je možná v hotovosti, bezkontaktní platební kartou a volnočasovými zaměstnaneckými kartami Benefit Plus a Sodexo Flexi Pass CARD. Papírové volnočasové poukázky nepřijímám.

7. Závěrečná ustanovení

7.1  Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti
Vstupem do provozovny vyjadřuje zákazník srozumění se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny obsluhujícího maséra.

7.2. Pojištění odpovědnosti podnikatele
Společnost je pojištěna u pojišťovny Direct pojišťovna, a.s. na škody na zdraví do výše 1 mil. Kč a škody na movitých věcech vnesených.

7.3. Platnost a účinnost
Tyto nové všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 01.04.2017